Reglement Prijs voor het Leefmilieu

Onderaan deze pagina kan u onderstaande regelement ook downloaden in het modeldossier.

1.        Doel
De InBev-Baillet Latour prijs voor het Leefmilieu van de Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu v.z.w. bekroont een realisatie op het vlak van ecologisch verantwoorde inrichtingen/beheer van een in België gelegen privé-eigendom.

 De prijs ten bedrage van €20.000,- wordt jaarlijks toegekend en is om beurten en opeenvolgend bestemd voor realisaties in het Vlaamse of Brusselse Gewest en in het Waalse of Brusselse Gewest.

2.        Laureaat
De prijs beloont een natuurlijk of rechtspersoon volgens het privaatrecht, met uitzondering van een erkende terreinbeherende vereniging.

3.        Jury
De Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu België is belast met de samenstelling van de onafhankelijke jury die de laureaat zal selecteren.

De jury kiest in haar schoot een voorzitter. De jury kan een eigen huishoudelijk reglement opstellen. De beslissingen van de jury, die niet moeten worden gemotiveerd, zijn soeverein en er is geen beroep mogelijk.

4.        Selectiecriteria
De jury inspireert zich op volgende selectiecriteria:

  • Concreet effect van de realisatie voor het natuurbehoud in België;
  • Inzet en inspanningen  en effectieve betrokkenheid van de indieners van het project bij de realisaties en uitvoering;
  • Waarborgen inzake het blijvend karakter van de realisatie;
  • Originaliteit en standvastige methodologie van het concept en de uitvoering ervan
  • Veelzijdigheid van het project o.a. op het vlak van ecologie, economie, educatie, socio-cultureel, ....;
  • Voorbeeldfunctie van de realisatie.

De jury zal zijn beslissing eveneens afwegen met betrekking tot de projecten door in overweging te nemen dat de natuurbehoudsdoelstellingen van ieder project afhankelijk zijn van de omgeving, de ligging en de middelen die hiervoor ter beschikking staan of over dewelke men kan beschikken

5.    Procedure
Het model voor het indienen van een dossier vindt men via een link in het menu van deze website of via onderstaande link.

Het dossier, in zes (6) exemplaren, moeten uiterlijk tegen 1 februari 2015 worden overgemaakt aan het secretariaat:

Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu-Vlaanderen,
Trierstraat 67,

B-1040 Brussel

Contact
robert.degraeff@elo.org
Tel: 02 400 77 05 
Fax 02 234 30 09

De dossiers worden niet teruggezonden naar de indiener.

6.    Tijdschema
De jury maakt haar keuze voor 1 juli 2015 over aan het bestuur van de Stichting. De prijs wordt uitgereikt tijdens een academische zitting in de loop van het jaar, eventueel gevolgd door een bezoek aan de bekroonde site.