Hoeve Engelendael wint de prestigieuze milieuprijs

Persbericht
Sint-­Jan-­In-Eremo,
27 september 2011
DE "INBEV-­BAILLET LATOUR PRIJS VOOR HET LEEFMILIEU 2011" BELOONT DE HOEVE ENGELENDAEL IN HET KREKENGEBIED VAN HET MEETJESLAND

De InBev-­Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu 2011 werd op 27 september uitgereikt door Gouverneur André Denys aan de familie Marc Govaert en de Hoeve Engelendael voor de integratie van zachte recreatie in het natuur-­ en cultuurlandschap van de hoeve in het Krekengebied van het Meetjesland.

Het project ging van start in 1993 en maakt deel uit van een reeds langer bestaand initiatief, dat een intense verweving van de cultuur- en natuurwaarden rond de hoeve Engelendael beoogt. De doelstelling van dit project is het bijdragen aan de liberalisering van het natuurbehoud, waarbij de economische valorisatie verloopt via de recreatieve nevenactiviteiten die georganiseerd worden op de hoeve. De aanleg van een wandeltraject, een houten steiger en een vogelobservatiepunt zijn de speerpunten van het initiatief.

Het project werd door de Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu geselecteerd uit 4 genomineerden.

De InBev-­Baillet Latour Prijs voor het Milieu: de belangrijkste milieuprijs in België 

De InBev-­BailletLatour Prijs voor het Leefmilieu werd meer dan 12 jaar geleden in het leven geroepen. Deze prijs, ter waarde van € 10.000 is de grootste erkenning in ons land op het gebied van duurzaam milieubeheer. Ze beloont elk jaar een eigenaar of privébeheerder die zich bezighoudt met de inrichting of het ecologisch beheer van een in België gelegen domein. Deze jaarlijkse nationale prijs wordt afwisselend uitgereikt door de Fondation wallonne pour la Conservation des Habitats en de door de Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu Vlaanderen.

De InBev-Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu 2011 wordt georganiseerd door de Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu, met als voorzitter Baron Edgar Kesteloot. Een jury van onafhankdelijke milieuexperts legt jaarlijks, op basis van een aantal criteria en mogelijke doelstellingen, een aantal milieuvriendelijke projecten voor die als voorbeeld kunnen dienen.

Het bekroonde domein Engelendael

Dit jaar weerhield de jury de Hoeve Engelendael uit Sint-Jan-In-Eremo als laureaat van de prijs voor Het Leefmilieu 2011 voor de integratie van zachte recreatie in het natuur- en cultuurlandschap van de hoeve in het Krekengebied van het Meetjesland. Het project werd voorgelegd door de familie Marc Govaert, eigenaars en bezielers van de Hoeve Engelendael. 

Het project dankt zijn nominatie als laureaat van de Prijs voor het Leefmilieu 2011 aan tal van redenen.

Zo is het project een voorbeeld van symbiose tusen ecologische en economische activiteitenbinnen een privédomein. Het is bovendien gebaseerd op een lange termijnvisie met respect voor alle betrokken partijen.

De jury was onder de indruk van de jarenlange inzet van de eigenaars van het gebied. De effectieve betrokkenheid van de indieners vertaalde zich bij dit project in een passie voor zowel de economische als ecologische functie van het gebied. De indiener is tevens eigenaar van het domein. Dit biedt de nodige garanties naar het blijvende karakter van de realisatie.

Bovendien heeft het project overduidelijk een voorbeeldfunctie. De passie waarmee het project wordt uitgevoerd versterkt daarbij de visie op zo'n wijze dat de voorbeeldfunctie van het project niet alleen gegarandeerd wordt in de onmiddellijke omgevind maar ook ver daarbuiten. In de wijde omgeving namen reeds talrijke landbouwers activiteiten over. 

Dit project toont tot slot eveneens aan, dat, mits de nodige gedrevenheid en het openstaan voor een samenwerking met andere betrokken partijen (zowel overheid als privé), een belangrijke bijdrage kan geleverd worden aan het behoud van biodiversiteit in het cultuurlandschap.

Herstel natuurlijk habitat voor vogels en zoogdieren groeit uit tot domein met voorbeeldfunctie 

De eerste aanzet tot het project Engelendael kwam er in 1993, toen de familie Marc Govaert, bezielers en eigenaars, begon met het herstel van de natuurwaarden in “de laagte”, een laaggelegen weide, doorsneden door een gracht die loopt tussen de hoeve en de Boerekreek. De gracht werd geruimd en verbreed, het grasland werd niet langer beweid en beplant met struweel en knotwilgen; er ontwikkelde zich tevens een brede rietkraag.

De opzet was vooral het creëren van een natuurlijke habitat voor allerlei soorten vogels en zoogdieren in het wat kale polderlandschap. De aanleg van een wandeltraject, een houten steiger en een vogelobservatiepunt zijn de speerpunten van het initiatief.

De diversificatie van de activiteiten (o.a. kersenteelt en -verkoop) en de troeven van het cultureel erfgoed van de hoeve Engelendael waren een nieuwe stimulans om verder te gaan met het herstel van natuurwaarden op het grondgebied van het bedrijf, met het oog op de integratie van natuur en landbouw en een economische valorisatie ervan via het recreatieve aspect.

De diversificatie van de activiteiten op de hoeve vormden de motor achter het project. De ligging van de hoeve in een gebied dat onderhevig is aan de IHD-richtlijnen (instandhoudingsdoelstellingen) kreeg op die manier een positieve invulling. De kersenverkoop aan huis was een eerste stap in die richting.

In september 2010 werd voor de 17e-eeuwse schuur een vergunning bekomen als “multifunctionele ruimte voor educatief en recreatief medegebruik”. Dit gaf een nieuwe economische waarde aan de natuur- en cultuurwaarden van de omgeving en van de hoeve zelf.

De maatregelen die in dit project voorgesteld werden, gaan hand in hand met de geplande investeringen om de schuur zijn oorspronkelijk karakter terug te geven. Het geheel moet de sleutel vormen tot een economische valorisatie op middellange termijn, wat inhoudt dat de continuïteit van het project ook gewaarborgd wordt (+/- 20 jaar).

Doorheen de jaren kon het project rekenen op de steun van met onder andere de Provincie Oost- Vlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij, het Regionaal Landschap Meetjesland, de gemeente Sint- Laureins, de Generale Vrije Polders, Streekplatform, Toerisme Meetjesland, Landschappen St.- Laureins, Vogelwerkgroep en de Imkerbond. Ook de lokale wildbeheerseenheid (WBE) is nauw betrokken bij het project.

Eervolle vermeldingen 2011

De jury kende drie erediploma’s toe aan kandidaten1 die uitblonken op basis van de kwaliteit en de originaliteit van hun projecten. Het gaat om:

• Regionaal Landschap Schelde-Durme - Stapstenen voor kam- en vuursalamander in het Regionaal Landschap Schelde-Durme.

• Kempens Landschap - Camping Keiheuvel: van verlaten camping tot waardevol landschap.

• Christophe Lenaerts -­ Het omvormen van een niet beheerde privé eigendom naar een modern beheerde Estate. 

 

Volgend jaar reikt de Fondation wallonne pour la Conservation des Habitats de InBev-Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu 2012 uit aan een project in Wallonië of Brussel.

Voor meer informatie inzake de kandidaten, verwijzen wij graag naar het juryverslag
(verkrijgbaar op aanvraag)

Persinformatie:

HOEVE ENGELENDAEL
Sint-­Janpolderdijk 14, 9982 Sint-­Jan-­In-­Eremo, Sint-­Laureins
Tel: 0477/36.23.77 E-­mail: info@engelendael.be

Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu Vlaanderen vzw -­ Ophélie Eliat -­ Secretaris
Tel:+32 (0)2 217 27 40
Fax: 02 217 27 43
E-mail: ophelie.eliat@landelijkvlaanderen.be

Fonds InBev-­Baillet Latour -­ Alain De Waele, secretaris-­generaal
Tel.: +32 (0)16 27 61 59
GSM: +32 (0)473 80 84 73
E-­mail: alain.dewaele@iblf.be

Interel 402 PR - Gretel De Block & Sandrine Corbiau
Tel.: +32 (0)2 761 66 32
Tel.: +32 (0)2 761 66 92
Fax: +32 (0)2 777 05 20
E-­mail: gretel.deblock@interel402pr.be
sandrine.corbiau@interel402pr.be